Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden
1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Flying Queen, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de
klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van Flying Queen te aanvaarden.
Artikel

2. Aanbiedingen, offertes & orderbevestiging
2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Flying Queen zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen
na offertedatum tenzij anders vermeld.
2.2 De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Flying Queen. Elke
bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.
2.3 De offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht Flying Queen niet tot het
verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.4 De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de offerte. Het bedrag van het voorschot staat steeds
vermeld in de offerte.
2.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

Artikel 3. Annulatie van de bestelling
3.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Flying Queen haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een
schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs.

Artikel 4. Levering
4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Flying Queen niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding
of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.
4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie,
documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

Artikel 5. Risico
5.1. Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij Flying Queen bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

Artikel 6. Betalingsmodaliteiten
6.1. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking vermeld in de overeenkomst dient de klant bij elke bestelling een voorschot te betalen van 35% van het
factuurbedrag. Bij levering van de bestelling is de klant 65% van het factuurbedrag verschuldigd.
6.2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Flying Queen (vermeld op alle facturen en offertes).
6.3. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe, is de klant aan Flying Queen een nalatigheidsintrest verschuldigd
van 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100,00 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de
volledige betaling.
6.4 Flying Queen behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke
vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze
algemene verkoopsvoorwaarden.

Artikel 7. Klachten – protest van de factuur
7.1. Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan Flying Queen te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met
betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig
protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid – Algemeen
8.1. Flying Queen verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Flying Queen zijn middelenverbintenissen. Flying Queen is
niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.
8.2. Flying Queen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van hem of zijn aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Flying
Queen zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden
gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant
of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Flying Queen of een aangestelde.
8.3. De aansprakelijkheid van Flying Queen met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant
betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Flying Queen De totale aansprakelijkheid van Flying Queen, zal nooit meer bedragen dan de
prijs die door de klant aan Flying Queen werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.
8.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Flying Queen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
8.5. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Flying Queen geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de
derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.
8.6 De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

Artikel 9. Aansprakelijkheid software
9.1. Onverminderd artikel 8, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit
volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie
(defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan
optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

Artikel 10: Eigendomsbepaling
De klant blijft te allen tijde eigenaar van het door hem aangeleverde materiaal (teksten, fotos’s, enz.). Broncode en server software is gebruiksrecht en blijft zodoende eigendom van Flying Queen. Toegang tot, overnemen of wijzigen van broncode is verboden. De klant heeft steeds het aankoopmogelijkheid van de broncode, prijs in overleg met Flying Queen.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten
11.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met
inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of
model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, broncodes, know-how, alsmede rechten op databanken, computer- programma’s en halfgeleiders.

11.2. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden
beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De Klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door Flying Queen ontwikkelde sites en webapplicaties.
11.3. Flying Queen behoudt zich uitdrukkelijk en exclusief zowel de artistieke als industriële intellectuele eigendomsrechten voor op al hun ontwerpen, modellen, tekeningen, voorontwerpen, broncodes, enz. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen Flying Queen en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van auteursrechten of het uitsluitend recht van tekening of model, blijven de rechten bij Flying Queen.
Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door Flying Queen werden gehaald van een website die online
foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de
voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. Flying Queen verstrekt geen enkele garantie met
betrekking tot deze foto’s en illustraties.
11.4. De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van Flying Queen ten allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De
klant zal Flying Queen onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Flying Queen waarvan hij kennis neemt.

11.5 CMS licentie:
Wanneer u kiest voor een website met CMS licentie waarbij u zelf uw website pagina’s kunt aanpassen, betaalt u jaarlijks een vast licentie bedrag om de CMS omgeving te huren. U hoeft dus zelf niet te investeren in een op maat gemaakte CMS licentie, dit deden wij voor u. De CMS omgeving is en blijft eigendom van Flying Queen en is niet overdraagbaar wanneer u een andere partner onder handen neemt. De inhoud van het CMS uiteraard wel. 

 

Artikel 12. Hostingdiensten & domeinnaam
12.1. Voor de hosting en registratie van domeinnamen werkt Flying Queen samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hosting diensten en
de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de Service Level Agreement (SLA) van deze hostingpartner. Deze SLA kan worden aangepast of gewijzigd door de
hostingpartner. Op eerste verzoek van de klant bezorgt Flying Queen de klant een kopie van de actuele versie van de SLA.
12.2. De hostingdiensten worden door Flying Queen aan de klant verstrekt per kalenderjaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. De actuele
prijslijst kan worden opgevraagd bij Flying Queen en wordt jaarlijks aangepast. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk 1 maand
voor de ingang van de jaarlijkse termijn, zijn opzeg aan Flying Queen over te maken per aangetekende brief of 2 maand voor de ingang van de nieuwe termijn per e-mail
waarop akkoord verkregen door antwoord van Flying Queen Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.
12.3 Flying Queen is nimmer aansprakelijk voor de door de gebruiker op zijn systemen geplaatste inhoud.
12.4 Tenzij er terzake een specifieke bijkomende en afwijkende overeenkomst met Flying Queen wordt afgesloten over de terbeschikkingstelling door Flying Queen van
backups, is de gebruiker uitsluitend verantwoordelijk voor het nemen van backups van zijn hosting-account. Flying Queen kan hiervoor op geen enkele wijze
aansprakelijk worden gesteld. Voor zover er door Flying Queen eventueel backups zouden worden genomen, zijn deze enkel bestemd voor intern gebruik.

Artikel 13. Aanlevering bronbestanden
13.1. Bronbestanden, gebruikt voor de creatie van het product worden niet aangeleverd tenzij anders vermeld in de overeenkomst. Bronbestanden kunnen echter steeds
tegen betaling verkregen worden.

Artikel 14. Beëindiging van de overeenkomst
14.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post
aangetekende ingebrekestelling, heeft Flying Queen het recht om ofwel (1) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (2) de
overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware
contractuele wanprestatie.
14.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Flying Queen verleende diensten betalen, alsook de kosten die Flying Queen moet maken als gevolg van
deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 35% van het bedrag dat Flying Queen nog had kunnen factureren aan de klant indien de
overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Flying Queen Bovendien behoudt Flying Queen
het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien hij bewijst dat zijn werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.
14.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om zijn eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te
zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 15. Geheimhoudingsplicht
15.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de
overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 16. Verwerking persoonsgegevens
16.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van Flying Queen, heeft Flying Queen de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de
hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen
die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.
16.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt Flying Queen persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van
deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht
van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

Artikel 17. Referentie
17.1. De klant gaat ermee akkoord dat de door Flying Queen voor de klant ontwikkelde product wordt opgenomen in het referentieportfolio van Flying Queen.

Artikel 18. Overmacht
18.1. Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Flying Queen
geen controle heeft, bevrijden Flying Queen, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van zijn verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of
schadevergoeding voor de klant.
18.2 Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling
overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Flying Queen tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Artikel 19. Nietigheid
19.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Flying Queen en de klant de
nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 20. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank
20.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Flying Queen Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de
beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Kortrijk.